Ưu điểm của ReactJS là gì?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
1.896 lượt xem
Reactjs basic

Dưới đây là những ưu điểm của ReactJS:

  • Tăng hiệu suất của ứng dụng với Virtual DOM.
  • JSX làm cho mã dễ đọc và viết.
  • Nó kết xuất cả phía máy khách và máy chủ.
  • Dễ dàng tích hợp với các frameworks khác (Angular, BackboneJS) vì nó chỉ là một thư viện giao diện.
  • Dễ dàng viết các trường hợp kiểm thử UI và tích hợp với các công cụ như JEST.
{{login.error}}