Redux Thunk được sử dụng để làm gì?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
111 lượt xem
Reactjs master
{{login.error}}