Làm thế nào để việc render của React hoạt động chính xác khi chúng ta gọi setState?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
144 lượt xem
Reactjs master
{{login.error}}