Làm thế nào để tránh việc cần phải binding trong React?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
79 lượt xem
Reactjs master
{{login.error}}