Làm thế nào để thêm các attributes vào các React components một cách có điều kiện?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
34 lượt xem
Reactjs senior
{{login.error}}