React có re-render tất cả các components và sub components mỗi khi setState được gọi không?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
67 lượt xem
Reactjs senior
{{login.error}}