88 lượt xem
0 lượt thích
Có 3 cách: Var: var test = 10;​ Let: let test = 10;​ Const: const test = 10;​...
Javascript
192 lượt xem
0 lượt thích
Trong javascript, closure là một hàm tham chiếu các biến có phạm vi ngoài phạm vi của hàm đó. Nó cho phép bạn truy cập các biến hoặc tham số có phạm vị ngoài phạm vị hàm đó. Để sử dụng closure, đơn...
Javascript
129 lượt xem
0 lượt thích
Từ khóa "this" trong javascript tham chiếu đến đối tượng mà nó thuộc về. "This" có các giá trị khác nhau phụ thuộc vào nơi nó được sử dụng. Trong 1 method, "this" tham chiếu đến đối tượng chủ, ví dụ:...
Javascript
121 lượt xem
0 lượt thích
Scope của 1 biến là phạm vi trong chương trình của bạn mà biến đó được định nghĩa. Trong javascript có 3 loại scope: Global scope: có phạm vị hoạt động ở bất kỳ trong mã javascript của bạn. Function...
Javascript
124 lượt xem
0 lượt thích
Để clone một mảng, chúng ta có thể sử dụng một trong các cách dưới đây: 1. Sử dụng hàm slice: var newArr = originArr.slice(); 2. Sử dụng hàm JSON.stringify() và JSON.parse() (deep copy): var str =...
Javascript
284 lượt xem
0 lượt thích
Thẻ Meta trong html được các developer sử dụng để báo cho trình duyệt về mô tả trang, tác giả, tập ký tự, các từ khóa và nhiều thứ khác. Thẻ Meta được sử dụng cho việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm để...
Html/CSS
1.026 lượt xem
0 lượt thích
Người phỏng vấn muốn thấy: bạn sử dụng Hooks và hiểu cách nó hoạt động như thế nào. Mặc dù Hooks mới được giới thiệu từ React 16.8, nhưng đã có nhiều người sử dụng nó trong sản phẩm của họ và họ mong...
Reactjs
595 lượt xem
0 lượt thích
Người phỏng vấn muốn thấy: nhiều kiến thức hơn về Reactjs và cách bạn quan tâm về hiệu suất. Đây là một trong các câu hỏi thường gặp nhất. Đáng để nhắc đến là: shouldComponentUpdate() - Mặc định ret...
Reactjs
449 lượt xem
0 lượt thích
Người phỏng vấn muốn nghe một vài thông tin về cách React hoạt động nội bộ. Câu trả lời dựa vào Tài liệu tiến trình React reconciliation chính thức. Các thuật toán Diffing cổ điển với độ phức tạp th...
Reactjs
321 lượt xem
0 lượt thích
Người phỏng vấn muốn thấy ở đây là một sự hiểu biết vững chắc về khái niệm React cơ bản.  Một controlled input nhận 1 prop làm giá trị hiện tại của nó, và 1 prop là 1 callback để thay đổi giá trị đó,...
Reactjs
{{FormatNumbertoThousand(item.ViewsTotal)}} lượt xem
{{FormatNumbertoThousand(item.LikesTotal)}} lượt thích
{{item.ShortDescription == undefined ? "": item.ShortDescription + "..."}}
{{item.Skill.Name}}
Xem thêm câu hỏi
{{item.CreateDateTxtFormat}}
Bởi: {{item.User.Name}}
{{FormatNumbertoThousand(item.ViewsTotal)}} lượt xem
{{FormatNumbertoThousand(item.LikesTotal)}} lượt thích
{{item.CommentsTotal}} bình luận
{{item.ShortDescription == undefined ? "": item.ShortDescription + "..."}}
{{item.Skill.Name}}
Xem thêm câu hỏi
{{login.error}}