Sự khác biệt chính về kiến trúc giữa JavaScript library như React và JavaScript framework như Angular là gì?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
83 lượt xem
Reactjs master
{{login.error}}