Reactjs

React là một thư viện viết bằng javascript, dùng để xây dựng giao diện người dùng(User Interface – UI). UI tất nhiên là quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Để phát triển ứng dụng hoàn chỉnh, một mình React Js là không làm được tất cả, bạn sẽ cần thêm: - Server side language: để xử lý logic và lưu trữ dữ liệu trên server. - HTML/CSS nếu bạn làm ứng dụng web. - Flux: là một kiến trúc giúp bạn tổ chức code rõ ràng và sạch sẽ. Trong khi những framework khác cố gắng hướng đến một mô hình MVC hoàn thiện thì React nổi bật với sự đơn giản và dễ dàng phối hợp với những thư viện Javascript khác. Nếu như AngularJS là một Framework cho phép nhúng code javasscript trong code html thông qua các attribute như ng-model, ng-repeat...thì với react là một library cho phép nhúng code html trong code javascript nhờ vào JSX, bạn có thể dễ dàng lồng các đoạn HTML vào trong JS.Tích hợp giữa javascript và HTML vào trong JSX làm cho các component dễ hiểu hơn. Tham khảo từ website chính của Reactjs: https://reactjs.org/
16 câu hỏi cho Reactjs
1.025 lượt xem
0 lượt thích
Người phỏng vấn muốn thấy: bạn sử dụng Hooks và hiểu cách nó hoạt động như thế nào. Mặc dù Hooks mới được giới thiệu từ React 16.8, nhưng đã có nhiều người sử dụng nó trong sản phẩm của họ và họ mong...
594 lượt xem
0 lượt thích
Người phỏng vấn muốn thấy: nhiều kiến thức hơn về Reactjs và cách bạn quan tâm về hiệu suất. Đây là một trong các câu hỏi thường gặp nhất. Đáng để nhắc đến là: shouldComponentUpdate() - Mặc định ret...
449 lượt xem
0 lượt thích
Người phỏng vấn muốn nghe một vài thông tin về cách React hoạt động nội bộ. Câu trả lời dựa vào Tài liệu tiến trình React reconciliation chính thức. Các thuật toán Diffing cổ điển với độ phức tạp th...
321 lượt xem
0 lượt thích
Người phỏng vấn muốn thấy ở đây là một sự hiểu biết vững chắc về khái niệm React cơ bản.  Một controlled input nhận 1 prop làm giá trị hiện tại của nó, và 1 prop là 1 callback để thay đổi giá trị đó,...
2.282 lượt xem
1 lượt thích
componentWillMount đây là method sẽ được thực thi trước khi 1 component được render trên cả server side và client side. componentDidMount method này được thực thi khi 1 component được render trên cli...
2.767 lượt xem
1 lượt thích
Hàm setState trong Reactjs là bất đồng bộ. Nguyên nhân: React cố tình chờ khi tất cả Component gọi tới hàm setState() trước khi bắt đầu re-render, điều này làm tăng hiệu suất, tránh việc re-render khô...
2.593 lượt xem
0 lượt thích
Mỗi React component bắt buộc phải có hàm render(). Hàm render() trả về duy nhất React element . Nếu bạn cần trả về nhiều React element thì bạn phải nhóm chúng trong một thẻ khác ví dụ như <form></form...
1.474 lượt xem
0 lượt thích
React chỉ là một thư viện, không phải là 1 framework toàn diện. React là một thư viện lớn mất nhiều thời gian để học. Nó có thể hơi khó để làm quen đối với các lập trình mới. Việc code sẽ phức tạp hơn...
1.173 lượt xem
2 lượt thích
class Display extends React.Component({ show(evt) { // code }, render() { // Render the div with an onClick prop (value is a function) retur...
2.174 lượt xem
0 lượt thích
Real DOM Virtual DOM 1. Update chậm 1. Update nhanh 2. Có thể update trực tiếp HTML 2. Không thể update trực tiếp HTML 3. Tạo ra DOM mới nếu element update 3. Update JSX nếu element update 4. Thao tác...
1.142 lượt xem
0 lượt thích
React Angular 1. ARCHITECTURE Only the View of MVC Complete MVC 2. RENDERING Server-side rendering Client-side rendering 3. DOM Uses virtual DOM Uses real DOM 4. DATA BINDING One-way data binding Two-...
1.074 lượt xem
1 lượt thích
1. Require vs Import: // ES5 var React = require('react'); // ES6 import React from 'react'; 2. Export vs Exports: // ES5 module.exports = Component; // ES6 export default Component; 3. Compon...
1.627 lượt xem
0 lượt thích
State Props Nhận giá trị ban đầu từ thành phần gốc Có Có Thành phần cha có thể thay đổi giá trị  Không Có Đặt giá trị mặc định bên trong thành phần Có Có Thay đổi bên trong thành phần  Có Không Đặt gi...
1.179 lượt xem
0 lượt thích
let tạo ra một biến chỉ có thể truy cập được trong block bao quanh nó, khác với var - tạo ra một biến có phạm vi truy cập xuyên suốt function chứa nó. const dùng để khai báo một hằng số - là một giá...
1.694 lượt xem
0 lượt thích
JSX (JavaScript XML) là một loại cú pháp mở rộng dành cho ngôn ngữ JavaScript viết theo kiểu XML. Mã lệnh viết bằng JSX sẽ được chuyển sang JavaScript để trình duyệt có thể hiểu được. Ví dụ: const...
1.386 lượt xem
0 lượt thích
React là thư viện JavaScript được phát triển bởi Facebook vào năm 2011. Nó được dùng để xây dựng giao diện người dùng (User Interface – UI) dạng Single Page. Tính năng nổi bật: Sử dụng JSX: Trong Rea...
{{login.error}}