Làm thế nào để sử dụng Polymer trong ReactJS?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
35 lượt xem
Reactjs master
{{login.error}}