Tại sao chúng ta có cả 2 loại input: có kiểm soát (controlled input) và không kiểm soát (uncontrolled input)?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
733 lượt xem
Reactjs senior
{{login.error}}