Tại sao chúng ta cần 1 thuộc tính “key”. Cho một ví dụ về 1 key tồi gây ra lỗi.

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
863 lượt xem
Reactjs senior
{{login.error}}