JEST là gì?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
1.673 lượt xem
Reactjs basic

Jest là một framework để unit test JavaScript do Facebook thực hiện dựa trên Jasmine và cung cấp mô hình giả tự động tạo và môi trường Jsdom.

Nó thường được sử dụng để kiểm thử các component trong React.

{{login.error}}