Làm thế nào để viết ghi chú (comments) trong ReactJS?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
1.767 lượt xem
Reactjs basic

Các nhận xét trong ReactJS / JSX tương tự như các nhận xét nhiều dòng trong javascript được bao bọc bởi các dấu ngoặc nhọn:

Khi bạn muốn comment một dòng:

<div>
   {/* Single-line comments */}
   Welcome {user}, Let's play React
</div>

Khi bạn muốn comment nhiều dòng:

<div>
   {/* Multi-line comments for more than
   one line */}
   Welcome {user}, Let's play React
</div>
Câu hỏi tiếp theo: Ưu điểm của ReactJS là gì?
{{login.error}}