Trình bày sự khác nhau giữa State và Props?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
1.629 lượt xem
Reactjs
  State Props
Nhận giá trị ban đầu từ thành phần gốc
Thành phần cha có thể thay đổi giá trị  Không
Đặt giá trị mặc định bên trong thành phần
Thay đổi bên trong thành phần  Không
Đặt giá trị ban đầu cho các thành phần con
Thay đổi bên trong các thành phần con  Không

 

Một số chủ đề thú vị có thể bạn thích:

- Giới thiệu useState và useEffect-useRef trong React Hooks

{{login.error}}