Trình bày sự khác nhau giữa State và Props?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
2.393 lượt xem
Reactjs junior
{{login.error}}