Hàm setState trong Reactjs là đồng bộ hay bất đồng bộ? Tại sao?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
2.767 lượt xem
Reactjs
  • Hàm setState trong Reactjs là bất đồng bộ.
  • Nguyên nhân: React cố tình chờ khi tất cả Component gọi tới hàm setState() trước khi bắt đầu re-render, điều này làm tăng hiệu suất, tránh việc re-render không cần thiết.
{{login.error}}