Hàm setState trong Reactjs là đồng bộ hay bất đồng bộ? Tại sao?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
4.510 lượt xem
Reactjs junior
{{login.error}}