Sự khác nhau giữa try{}catch{} và try{}catch{Exception ex}?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
2.131 lượt xem
C#/.Net basic

- Không có sự khác nhau.

{{login.error}}