Bạn đã định nghĩa một hàm hủy trong một lớp mà bạn đang phát triển bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình C#, nhưng hàm hủy không bao giờ được thực thi. Tại sao hàm hủy đã không thực thi?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
364 lượt xem
C#/.Net master
{{login.error}}