Sự khác biệt giữa các interface: IQueryable, ICollection, IList và IDictionary là gì?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
88 lượt xem
C#/.Net master
{{login.error}}