Từ khóa volatile được sử dụng để làm gì?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
52 lượt xem
C#/.Net master
{{login.error}}