C#/.Net

.NET Framework là một nền tảng lập trình và cũng là một nền tảng thực thi ứng dụng chủ yếu trên hệ điều hành Microsoft Windows được phát triển bởi Microsoft. Các chương trình được viết trên nền.NET Framework sẽ được triển khai trong môi trường phần mềm (ngược lại với môi trường phần cứng) được biết đến với tên Common Language Runtime (CLR). Môi trường phần mềm này là một máy ảo trong đó cung cấp các dịch vụ như an ninh phần mềm (security), quản lý bộ nhớ (memory management), và các xử lý lỗi ngoại lệ (exception handling). .NET framework bao gồm tập các thư viện lập trình lớn, và những thư viện này hỗ trợ việc xây dựng các chương trình phần mềm như lập trình giao diện; truy cập, kết nối cơ sở dữ liệu; ứng dụng web; các giải thuật, cấu trúc dữ liệu; giao tiếp mạng... CLR cùng với bộ thư viện này là 2 thành phần chính của.NET framework. .NET framework đơn giản hóa việc viết ứng dụng bằng cách cung cấp nhiều thành phần được thiết kế sẵn, người lập trình chỉ cần học cách sử dụng và tùy theo sự sáng tạo mà gắn kết các thành phần đó lại với nhau. Nhiều công cụ được tạo ra để hỗ trợ xây dựng ứng dụng.NET, và IDE (Integrated Developement Environment) được phát triển và hỗ trợ bởi chính Microsoft là Visual Studio.
24 câu hỏi cho C#/.Net
1.759 lượt xem
2 lượt thích
ActionResult thường được sử dụng khi bạn muốn trả về 1 view hoặc file hoặc jsondata hoặc điều hướng tới 1 url khác. JsonResult thường được sử dụng khi bạn muốn trả về jsondata tới 1 client. Js...
1.547 lượt xem
1 lượt thích
- Error là lỗi của chương trình, còn exception là lỗi chương trình được phát hiện và có thể xử lý....
1.099 lượt xem
1 lượt thích
- Không có sự khác nhau....
1.342 lượt xem
1 lượt thích
- Một hành động có thể xảy ra theo nhiều cách khác nhau....
768 lượt xem
0 lượt thích
- Để tái sử dụng....
834 lượt xem
0 lượt thích
- Boxing là chuyển đổi kiểu giá trị thành kiểu tham chiếu. Un-Boxing ngược lại....
872 lượt xem
0 lượt thích
- Stack và heap là các vùng bộ nhớ. Heap nằm giữa stack và Permanent Storage area, và độ lớn có thể thay đổi khi thực thi chương trình....
517 lượt xem
0 lượt thích
- Ở 1 vùng bộ nhớ đặc biệt gọi là Permanent Storage area....
1.045 lượt xem
0 lượt thích
- Static method có thể gọi mà không cần khởi tạo biến. Static constructor chỉ được gọi đúng một lần khi object đầu tiên được khởi tạo....
1.127 lượt xem
0 lượt thích
- Property dùng để quản lý sự truy cập đến Field. Dùng Property để đảm bảo Field không bị gán các giá trị không hợp lệ....
1.517 lượt xem
0 lượt thích
Class là cấu trúc dữ liệu định nghĩa bởi người dùng chứa các tính chất và phương thức. Object là một trường hợp cụ thể của class. Class không chiếm bộ nhớ, còn Object được tạo trong bộ nhớ. Struct là...
593 lượt xem
0 lượt thích
- Overriding cung cấp sự hiện thực mới của 1 hàm ở lớp thừa kế nhưng không thay đổi số biến, kiểu trả về, mức truy cập còn shadowing thì có thể thay đổi (từ khóa new trong C#)....
549 lượt xem
0 lượt thích
- Là sự chuyển chuyển đối tượng thành 1 luồng các bytes....
572 lượt xem
0 lượt thích
Destructor sẽ được chuyển thành Finalize khi biên dịch. Finalize được gọi bởi .NET Runtime và chúng ta không thể đoàn được nó được gọi khi nào, nhưng nó chắc chắn sẽ được gọi. Dispose sẽ giải phóng bộ...
794 lượt xem
0 lượt thích
- Clone chỉ copy cấu trúc trong khi Copy copy cả cấu trúc lẫn dữ liệu....
1.096 lượt xem
0 lượt thích
DataSet có thể đọc và ghi trong khi DataReader chỉ có thể đọc. DataSet có thể chứa nhiều bảng còn DataReader chỉ có thể chứa 1 bảng. DataSet làm việc ở chế độ không kết nối còn DataReader làm việc ở c...
1.264 lượt xem
1 lượt thích
Giống nhau: Abstract class và Interface đều không thể khởi tạo đối tượng bên trong được. Abstract class và Interface đều có thể khai báo các phương thức nhưng không thực hiện chúng. Abstract class và...
612 lượt xem
0 lượt thích
- Không. Vì sẽ không hiểu được khi gọi 1 phương thức mà 2 lớp cha cùng override nó....
363 lượt xem
0 lượt thích
- Cho phép tăng tốc độ của các ứng dụng Web bằng cách dùng lại các kết nối thay vì tạo các kết nối mới với mỗi yêu cầu....
747 lượt xem
0 lượt thích
throw đế đưa lại toàn bộ các tầng theo dõi của lỗi ra. throw ex bỏ bớt các tầng theo dõi bên dưới phương thức gọi throw ex....
754 lượt xem
0 lượt thích
Equals so sánh theo kiểu tham chiếu. == so sánh theo kiểu giá trị....
1.061 lượt xem
1 lượt thích
"" sẽ tạo thêm 1 đối tượng khi làm việc với nó (so sánh, copy…) String.Empty không tạo đối tượng nào cả. String.Emtpy nằm trong mscorlib. Khi kiểm tra 1 String có rỗng hay không nên dùng String.Lengt...
520 lượt xem
0 lượt thích
Trace dùng để theo dõi các hành động xảy ra. Nó hoạt động trong các đóng gói cả Debug lẫn Release. Trace là khả năng của chương trình tự đưa ra các thông tin về hành động của mình. Debug dùng để tìm v...
923 lượt xem
0 lượt thích
Const là hằng số được khởi tạo khi biên dịch chương trình. Static readonly là hằng số được khởi tạo khi thực thi chương trình....
{{login.error}}