Bạn có thể thêm các phương thức mở rộng vào một lớp static đã có không?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
54 lượt xem
C#/.Net master
{{login.error}}