Hãy thực hiện phương thức Where trong C# và giải thích đoạn mã đó?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
197 lượt xem
C#/.Net master
{{login.error}}