Sự khác biệt giữa Lambda và Delegate là gì?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
89 lượt xem
C#/.Net master
{{login.error}}