Công dụng của hàm tạo static là gì?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
256 lượt xem
C#/.Net master
{{login.error}}