Sự khác nhau giữa static readonly và const?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
2.884 lượt xem
C#/.Net basic
{{login.error}}