Sự khác nhau giữa Error và Exception?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
3.107 lượt xem
C#/.Net basic

- Error là lỗi của chương trình, còn exception là lỗi chương trình được phát hiện và có thể xử lý.

{{login.error}}