Refs được dùng như thế nào?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
1.294 lượt xem
Reactjs junior
{{login.error}}