React khác Angular thế nào?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
1.926 lượt xem
Reactjs basic
  React Angular
1. ARCHITECTURE Only the View of MVC Complete MVC
2. RENDERING Server-side rendering Client-side rendering
3. DOM Uses virtual DOM Uses real DOM
4. DATA BINDING One-way data binding Two-way data binding
5. DEBUGGING Compile time debugging Runtime debugging
6. AUTHOR Facebook Google

 

Một số chủ đề thú vị có thể bạn thích:

- Giới thiệu useState và useEffect-useRef trong React Hooks

Câu hỏi tiếp theo: Phân biệt Real DOM và Virtual DOM ?
{{login.error}}