Phân biệt Real DOM và Virtual DOM ?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
4.391 lượt xem
Reactjs basic
Real DOM Virtual DOM
1. Update chậm 1. Update nhanh
2. Có thể update trực tiếp HTML 2. Không thể update trực tiếp HTML
3. Tạo ra DOM mới nếu element update 3. Update JSX nếu element update
4. Thao tác DOM phức tạp tốn kém 4. Thao tác DOM đơn giản
5. Lãng phí nhiều bộ nhớ 5. Không lãng phí bộ nhớ

 

Một số chủ đề thú vị có thể bạn thích:

- Giới thiệu useState và useEffect-useRef trong React Hooks

{{login.error}}