Làm sao để tạo một event trong Reactjs?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
2.874 lượt xem
Reactjs basic
class Display extends React.Component({  
  show(evt) {
    // code  
  },  
  render() {   
    // Render the div with an onClick prop (value is a function)    
    return (      
      <div onClick={this.show}>Click Me!</div>
     );  
  }
});

 

Một số chủ đề thú vị có thể bạn thích:

- Giới thiệu useState và useEffect-useRef trong React Hooks

{{login.error}}