Life Cycle trong React hoạt động như thế nào ? Hãy chỉ ra flow của một life cycle?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
2.841 lượt xem
Reactjs junior
{{login.error}}