Sự khác biệt giữa Class component và Functional component là gì?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
514 lượt xem
Reactjs junior
{{login.error}}