JSX là gì? Các trình duyệt có đọc được JSX không?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
2.702 lượt xem
Reactjs basic

JSX (JavaScript XML) là một loại cú pháp mở rộng dành cho ngôn ngữ JavaScript viết theo kiểu XML.

Mã lệnh viết bằng JSX sẽ được chuyển sang JavaScript để trình duyệt có thể hiểu được.

Ví dụ:

const element = <h1>Hello, world!</h1>;
const name ='Mark';const element =<h1>Hello, {name}</h1>;
Các trình duyệt không thể đọc được các thẻ JSX bởi vì JSX không phải một đối tượng 
Javascript thông thường.
Về cơ bản, nó là một phương ngữ mới phổ biến mà chỉ đơn giản tích hợp các mẫu HTML vào mã
JavaScript. Để đọc được cần có sự hỗ trợ của WebPack hoặc Babel.

 

Một số chủ đề thú vị có thể bạn thích:

- Giới thiệu useState và useEffect-useRef trong React Hooks

{{login.error}}