Sự khác nhau của các từ khóa let, var, const trong ES6?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
1.883 lượt xem
Reactjs basic

let tạo ra một biến chỉ có thể truy cập được trong block bao quanh nó, khác với var - tạo ra một biến có phạm vi truy cập xuyên suốt function chứa nó.

const dùng để khai báo một hằng số - là một giá trị không thay đổi được trong suốt quá trình chạy.

Lưu ý trường hợp này với letconst trong ES6:

function foo () {
  typeof bar;
  let bar = ‘baz’;
}
foo(); // ReferenceError: can't access lexical declaration
       // `bar' before initialization

 

{{login.error}}