Cú pháp của React's ES6 khác thế nào khi so với ES5?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
1.762 lượt xem
Reactjs basic

1. Require vs Import:

// ES5
var React = require('react');
 
// ES6
import React from 'react';

2. Export vs Exports:

// ES5
module.exports = Component;
 
// ES6
export default Component;

3. Component and Function:

// ES5
var MyComponent = React.createClass({
  render: function() {
    return <h3>Hello Edureka!</h3>;
  }
});
 
// ES6
class MyComponent extends React.Component {
  render() {
    return <h3>Hello Edureka!</h3>;
  }
}

4. Props:

// ES5
var App = React.createClass({
  propTypes: { name: React.PropTypes.string },
  render: function() {
    return <h3>Hello, {this.props.name}!</h3>;
  }
});
 
// ES6
class App extends React.Component {
  render() {
    return <h3>Hello, {this.props.name}!</h3>;
  }
}

5. State:

// ES5
var App = React.createClass({
  getInitialState: function() {
    return { name: 'world' };
  },
  render: function() {
    return <h3>Hello, {this.state.name}!</h3>;
  }
});
 
// ES6
class App extends React.Component {
  constructor() {
    super();
    this.state = { name: 'world' };
  }
  render() {
    return <h3>Hello, {this.state.name}!</h3>;
  }
}

 

Một số chủ đề thú vị có thể bạn thích:

- Giới thiệu useState và useEffect-useRef trong React Hooks

Câu hỏi tiếp theo: React khác Angular thế nào?
{{login.error}}