Xác định UNION, MINUS, UNION ALL, INTERSECT?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
1.371 lượt xem

MINUS - sử dụng để kết hợp 2 câu lệnh SELECT, nó trả về tất cả các bản ghi chỉ thuộc vào bảng của câu truy vấn SELECT đầu tiên, những bản ghi giao nhau và những bản ghi của câu truy vấn SELECT thứ 2 thì không được lấy vào kết quả..

UNION - Bạn viết hai hay nhiều câu truy vấn SELECT khác nhau nhưng bạn muốn nó trả về một danh sách kết quả duy nhất thì bạn phải sử dụng toán tử UNION

UNION ALL - trả về tất cả các hàng được chọn bởi một trong hai truy vấn, giữ lại các kết quả trùng

INTERSECT - lấy ra những bản ghi nào mà nó hiện diện ở trong cả 2 bảng (có trong bảng này và cũng có trong bảng kia)

{{login.error}}