Điều gì sẽ xảy ra nếu không có index?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
61 lượt xem
Sql Server senior
{{login.error}}