Chọn hàng đầu tiên trong mỗi nhóm GROUP BY (bài toán tìm n lớn nhất trong mỗi group)?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
60 lượt xem
Sql Server master
{{login.error}}