Kể tên một số loại index khác?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
72 lượt xem
Sql Server master
{{login.error}}