Kể tên một số loại index khác?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
10 lượt xem
Sql Server master
{{login.error}}