Làm sao insert kết quả của một stored procedure vào một temporary table?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
13 lượt xem
Sql Server master
{{login.error}}