Sự khác biệt giữa Primary key và Unique key là gì?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
84 lượt xem
Sql Server senior
{{login.error}}