Sql Server

SQL (Structured Query Language) hay ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, là một loại ngôn ngữ máy tính phổ biến để tạo, sửa, và lấy dữ liệu từ một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Ngôn ngữ này phát triển vượt xa so với mục đích ban đầu là để phục vụ các hệ quản trị cơ sở dữ liệu đối tượng-quan hệ. Nó là một tiêu chuẩn ANSI/ISO.
22 câu hỏi cho Sql Server
975 lượt xem
1 lượt thích
521 lượt xem
0 lượt thích
Nếu được định nghĩa bên trong câu lệnh hợp chất, một bảng tạm thời cục bộ tồn tại trong 1 kết nối. Khi kết thúc kết nối thì bảng tạm này sẽ tự động được xóa. Tên của bảng tạm kiểu Local được bắt đầu b...
1.261 lượt xem
0 lượt thích
Cả hai đều chỉ định điều kiện tìm kiếm nhưng mệnh đề Having chỉ được sử dụng với câu lệnh SELECT và thường được sử dụng với mệnh đề GROUP BY. Nếu mệnh đề GROUP BY không được sử dụng thì Having sử dụng...
308 lượt xem
0 lượt thích
Không, View là cấu trúc ảo....
882 lượt xem
0 lượt thích
Một khung nhìn là một bảng ảo chứa dữ liệu từ một hoặc nhiều bảng. Lượt xem hạn chế quyền truy cập dữ liệu của bảng bằng cách chỉ chọn các giá trị được yêu cầu và thực hiện các truy vấn phức tạp một c...
714 lượt xem
0 lượt thích
Index (Chỉ mục) là bảng tra cứu đặc biệt mà Database Search Engine có thể sử dụng để tăng nhanh thời gian và hiệu suất thực hiện các truy vấn. Index có thể được tạo ra trên một hoặc nhiều cột của một...
1.473 lượt xem
0 lượt thích
Một bảng có thể chỉ có một PRIMARY KEY và có thể không có hoặc có mộ hay nhiều UNIQUE keys. PRIMARY KEY không thể chứa giá trị Null , UNIQUE có thể chứa giá trị Null....
842 lượt xem
0 lượt thích
MINUS - sử dụng để kết hợp 2 câu lệnh SELECT, nó trả về tất cả các bản ghi chỉ thuộc vào bảng của câu truy vấn SELECT đầu tiên, những bản ghi giao nhau và những bản ghi của câu truy vấn SELECT thứ 2 t...
266 lượt xem
0 lượt thích
Đó là một cột giả dài 18 ký tự gắn liền với mỗi hàng của một bảng....
3.209 lượt xem
0 lượt thích
DELETE xóa một hoặc tất cả các hàng từ một bảng dựa trên điều kiện và có thể được phục hồi lại. TRUNCATE xóa tất cả các hàng từ một bảng bằng cách phân bổ các trang bộ nhớ và không thể phục hồi lại...
560 lượt xem
0 lượt thích
SELECT Name, Marks FROM Student s1 where 3 <= (SELECT COUNT(*) FROM Students s2 WHERE s1.marks = s2.marks)...
558 lượt xem
0 lượt thích
Thứ tự các mệnh đề SQL SELECT là: SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY. Trong đó SELECT và FROM là bắt buộc....
9.078 lượt xem
2 lượt thích
DML là viết tắt của Ngôn ngữ Thao tác Dữ liệu ( Data Manipulation Language): INSERT, UPDATE và DELETE là các câu lệnh DML. DDL là viết tắt của Ngôn ngữ Định nghĩa Dữ liệu (Data Definition Language):...
139 lượt xem
0 lượt thích
Mặc định SQL Server chạy trên cổng 1433....
376 lượt xem
0 lượt thích
Sử dụng mệnh đề SAMPLE chúng ta có thể chọn các hàng ngẫu nhiên. Ví dụ: SELECT * FROM table_name SAMPLE (10);...
427 lượt xem
0 lượt thích
Trigger là một thủ tục dược thực thi từ phía máy chủ CSDL khi một sự kiện bảng xảy ra (Chèn, cập nhật hoặc xóa lệnh thực hiện đối với một bảng cụ thể) ....
283 lượt xem
1 lượt thích
Một cột IDENTITY trong SQL sẽ tự động sinh ra các giá trị số tự tăng. Có thể định nghĩa giá trị bắt đầu và gia tăng của cột nhận dạng....
336 lượt xem
1 lượt thích
Một thủ tục lưu trữ là một tập hợp các truy vấn SQL có thể lấy đầu vào và gửi lại đầu ra....
86 lượt xem
1 lượt thích
Đối với trường dữ liệu BOOLEAN, có hai giá trị: 1 (TRUE) và 0 (FALSE)....
153 lượt xem
1 lượt thích
Đúng, một bảng có thể có nhiều khóa ngoài và chỉ có một khóa chính....
256 lượt xem
1 lượt thích
Một ràng buộc CHECK được sử dụng để giới hạn các giá trị hoặc loại dữ liệu có thể được lưu trữ trong một cột. Nếu bản ghi không đáp ứng được điều kiện này, thì sẽ không được lưu trữ vào trong bảng....
573 lượt xem
1 lượt thích
Từ khóa JOIN được sử dụng để nạp dữ liệu từ hai hay nhiều bảng liên quan. Khi cần truy vấn các cột dữ liệu từ nhiều bảng khác nhau để trả về trong cùng một tập kết quả, cần sử dụng từ khóa "JOIN" Cá...
{{login.error}}