Kể tên một số nhược điểm của Hash index?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
35 lượt xem
Sql Server master
{{login.error}}