Primary key và Unique key có mối quan hệ như thế nào với null?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
120 lượt xem
Sql Server master
{{login.error}}