Sự khác nhau giữa UNIQUE và PRIMARY KEY constraints là gì?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
1.968 lượt xem

Một bảng có thể chỉ có một PRIMARY KEY và có thể không có hoặc có mộ hay nhiều UNIQUE keys.

PRIMARY KEY không thể chứa giá trị Null , UNIQUE có thể chứa giá trị Null.

Câu hỏi tiếp theo: Index là gì?
{{login.error}}