Index là gì?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
985 lượt xem

Index (Chỉ mục) là bảng tra cứu đặc biệt mà Database Search Engine có thể sử dụng để tăng nhanh thời gian và hiệu suất thực hiện các truy vấn. Index có thể được tạo ra trên một hoặc nhiều cột của một bảng.

{{login.error}}