Sự khác nhau giữa các lớp Trace và Debug?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
1.966 lượt xem
C#/.Net basic
  • Trace dùng để theo dõi các hành động xảy ra. Nó hoạt động trong các đóng gói cả Debug lẫn Release. Trace là khả năng của chương trình tự đưa ra các thông tin về hành động của mình.
  • Debug dùng để tìm và sửa các lỗi trong chương trình. Nó chỉ hoạt động trong đóng gói Debug.
{{login.error}}