Sự khác biệt giữa các lệnh TRUNCATE, DELETE và DROP?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
5.427 lượt xem

DELETE xóa một hoặc tất cả các hàng từ một bảng dựa trên điều kiện và có thể được phục hồi lại.

TRUNCATE xóa tất cả các hàng từ một bảng bằng cách phân bổ các trang bộ nhớ và không thể phục hồi lại

DROP xóa hoàn toàn một bảng từ cơ sở dữ liệu.

Câu hỏi tiếp theo: ROWID nghĩa là gì?
{{login.error}}