ROWID nghĩa là gì?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
476 lượt xem
{{login.error}}